2024. March 2., Saturday
Ma: Lujza, Axel Holnap: Kornélia, Frigyes

Általános Szolgáltatási Feltételek

 1. Megrendelő megbízza Szolgáltatót a Megrendelői hirdetés a Szolgáltató saját „OVTV” elnevezésű képújságjában történő megjelenítésére. A hirdetésért fizetendő ellenszolgáltatást (díjat) Felek a jelen szerződés attól elválaszthatatlan 1. számú mellékletében rögzítik.
 2. Szolgáltató a megrendelt hirdetés megjelenítésével sem közvetlenül, sem közvetetten nem utalhat harmadik személy termékére vagy szolgáltatására.
 3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által biztosított, a hirdetés részét képező grafikus ábrázolást, diagramot, táblázatot és térképet, szerzői jogi felhívást, védjegyet, kereskedelmi (továbbiakban: Jelzés) feltüntet, és nem hagyja el, illetve nem változtatja meg, azokat teljességükben teszi közzé. A Szolgáltató által szerkesztett képi megjelenítés, grafika a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt tőle a Megrendelő nem követelheti, a Szolgáltató által szerkesztett grafikai megoldásokat a Szolgáltató külön, írásbeli engedélye hiányában nem használhatja fel.
 4. Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a képújságban bemutatásra. Esetleges kifogásait a írásban köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes jelzésből eredő esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 5. A Megrendelő a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy az e szerződés szerinti hirdetéssel megvalósuló reklám adóalanya a reklámmal kapcsolatos adózási kötelezettség őt terheli -amennyiben ennek feltételei fennállnak- adóbevallási-, adófizetési kötelezettségének eleget tesz.
 6. A jelen szerződést a felek a mellékelt szerinti alkalommal (napokon) történő megjelenésre kötik. Felek a szerződés meghosszabbításáról írásban megállapodhatnak. Folyamatos hirdetés megjelenésére irányuló szerződés esetén felek e rendelkezéstől egyértelműen azonos akaratnyilvánításukkal eltérhetnek.
 7. Az e szerződés szerinti díjak általában előre esedékesek. A díjat Szolgáltató számlázza le Megrendelő felé, aki annak a számla szerinti, a számla kiállításától számított legkésőbb 10 napon belüli történő megfizetésére köteles. Folyamatos megjelenés esetén felek e rendelkezéstől egyértelműen azonos akaratnyilvánításukkal eltérhetnek.
 8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés szerint általa teljesítendő ellenértéket (szolgáltatási díjat) határidőben, átutalással Szolgáltató adatainál megjelölt folyószámlájára, vagy készpénzben, a Szolgáltató házipénztárába megfizeti.
 9. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás alkalmas az e szerződés szerinti teljesítésre, ennek megfelelően azért, hogy a hirdetés futó képújság-felületen megjelenik, így az folyamatosan eljut a lakossághoz.
 10. Megrendelő szavatol azért, hogy Szolgáltató rendelkezésre bocsátott hirdetés-tervezete, illetve az védjegyek, szövegek, grafikai- és egyéb elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát az e szerződés szerinti hirdetés céljából a Szolgáltató részére biztosítja.
 11. Szolgáltató kizárja felelősségét a közölt hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, esetlegesen jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Megrendelő vállalja, hogy mentesíti Szolgáltatót a fentiek egyébként Felek által nem várt bekövetkezte esetén.
 12. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a hirdetés elhelyezését elutasítsa. A Hirdetés feladása abban az esetben is elutasításra kerül, ha Megrendelő nem a megfelelő kategóriába adta fel hirdetését, vagy a feladni kívánt szöveget mellékletként csatolta és nem a hirdetés felvételére szánt szövegmezőbe írta be. Az elutasítás tényét Szolgáltató haladéktalanul közölni köteles a Megrendelővel.
 13. Megrendelő nem használhatja Hirdetést jogellenes célokra, így különösen nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek obszcén, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.
 14. Szolgáltató jelen szerződést azonnali hatállyal a Megrendelőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, ha Megrendelő díjfizetési, illetve jelen Szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül, írásbeli felszólítása ellenére sem nem tesz eleget.
 15. Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, ha Szolgáltató bármely lényeges szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
 16. Valamennyi e szerződéssel összefüggő értesítést és nyilatkozatot írásban kell rögzíteni, azt személyesen kézbesíteni, vagy a felek e szerződésben feltüntetett címére elektronikus levél útján kell a másik fél részére megküldeni.
 17. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató székhelye, a Tatabányai Járásbíróság, illetékességét.
 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Népszerű hírek

Szenzációs szarkofág-lelet Környe határában! (49516)
FRISSÍTVE! Pénteken délután fordított ki az eke egy töredéket a római kőkoporsóból, melybe vélhetően 1700 éve temettek egy nőt
Óriási római erődöt tárnak fel a szomszédos Környén (33218)
A Magyar Nemzeti Múzeum, a pécsi és debreceni egyetem, a miskolci múzeum, Kuny Domokos Múzeum közös projektje az idei feltárás.
Tűzoltóink szupergyorsak – miért "késhetnek" mégis egy tűzesetnél? (31783)
A riasztási rendszer működésének tanulságai egy mopedautó porrá égése kapcsán. A válasz 360-441?
Lélekmelengető (31511)
Kabátok lógnak a főtéren, meleg sálak, sapkák várják mellettük gazdájukat.
Vérre menő vita volt (31389)
Egy vita hevében életét vesztette egy 21 éves tatabányai férfi.

Elérhetőségeink

Oroszlányi Médiacentrum
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

Oroszlányi Városi Televízió
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 748-778
info@oroszlanyivtv.hu

2840
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (20) 281-2760
info@2840.hu
Főszerkesztő: Palotai Zoltán